Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×

Έλληνας

Η ΕΛΥΝ δέχεται αιτήσεις για νέα μέλη από οποιονδήποτε είναι ή νιώθει Έλληνας και μπορεί να επικοινωνήσει στα Ελληνικά. Η ιστοσελίδα της ομάδας και όλες οι πληροφορίες είναι διατυπωμένες στα Ελληνικά.

Γνωστικές Επιδόσεις

Η συμμετοχή στην ΕΛΥΝ υποστηρίζεται από μια γνωστική επίδοση στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του μη επιλεγμένου γενικού πληθυσμού, δηλαδή:

IQ 130 (με τυπική απόκλιση 15, Wechsler κλίμακα), or
IQ 132 (με τυπική απόκλιση 16, Stanford-Binet κλίμακα), or
IQ 148 (με τυπική απόκλιση 24, Cattell κλίμακα).

Στάδια

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΕΛΥΝ, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο της επίδοσής τους σε δοκιμασία νοημοσύνης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

info@IQsociety.gr

Τύπος συμμετοχής

Σύμφωνα με την τρέχουσα λειτουργία της κοινότητας, δεν υπάρχει ετήσια αιτούμενο οικονομικό αντίτιμο για την συμμετοχή στην ομάδα. Η μόνη αιτούμενη εισφορά για τα νέα μέλη είναι η καταβολή ενός ισόβιου αντίτιμου συμμετοχής νέων μελών (€50) (που περιλαμβάνει και τα τέλη της αίτησης μέλους). Το αντίτιμο αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό με πληρωμή μόνο μέσω PayPal.

Η ΕΛΥΝ έχει καθιερώσει την επιλογή ενδιαφερομένων για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πετύχει την νοητική επίδοση που αναφέρεται προηγουμένως, αλλά όχι σε κάποια από τις αποδεκτές δοκιμασίες. Η εγγραφή του Ενδιαφερόμενου για την ΕΛΥΝ απαιτεί την καταβολή του ισόβιου αντιτίμου εγγραφής ενδιαφερομένου (€30), το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό με πληρωμή μόνο μέσω PayPal.

Στην περίπτωση που κάποιος Ενδιαφερόμενος της ΕΛΥΝ αιτηθεί αργότερα την αναβάμισή του σε Μέλος της ΕΛΥΝ (δηλαδή έχει πλέον την επιθυμητή επίδοση σε κάποια αποδεκτή δοκιμασία), μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει με την ομάδα και να καταβάλει το ισόβιο αντίτιμο αναβάθμισης Ενδιαφερόμενου σε Μέλος της ΕΛΥΝ (€30).

Η ΕΛΥΝ δέχεται την καταβολή των αντιτίμων για τα Μέλη, τους Ενδιαφερόμενους και τις Αναβαθμίσεις Ενδιαφερόμενων σε Μέλη μόνο μέσω PayPal. Για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ομάδας, δεν θα επεξεργάζεται κανένα αίτημα, εάν δεν έχει τακτοποιηθεί η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου. Για την ευκολία σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες αυτόματες εντολές του PayPal. Κάθε επιλογή θα σας κατευθύνει στον ασφαλή ιστότοπο του PayPal, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε την κίνησή σας.

Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας

Νέο Μέλος

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €50

Ενδιαφερόμενος

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €30

Αναβάθμιση

Νοητική επίδοση τουλάχιστον IQ 132, sd 16, σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για τρέχοντες Ενδιαφερόμενους

Αντίτιμο: €30

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 21
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 924

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: