Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού ×

1. Έλληνας υπήκοος

Η ΕΛΥΝ δέχεται αιτήσεις για νέα μέλη από οποιονδήποτε είναι Έλληνας υπήκοος και μπορεί να επικοινωνήσει στα Ελληνικά. Η ιστοσελίδα της ομάδας και όλες οι πληροφορίες είναι δημοσιευμένες στα Ελληνικά.

2. Γνωστικές Επιδόσεις

Η συμμετοχή στην ΕΛΥΝ υποστηρίζεται από μια γνωστική επίδοση στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του μη επιλεγμένου γενικού πληθυσμού, δηλαδή:


IQ 130 (με τυπική απόκλιση 15, Wechsler κλίμακα), or
IQ 132 (με τυπική απόκλιση 16, Stanford-Binet κλίμακα), or
IQ 148 (με τυπική απόκλιση 24, Cattell κλίμακα).

3. Εκτίμηση επίδοσης

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΕΛΥΝ, μπορούν να μας στείλουν ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο της επίδοσής τους σε δοκιμασία νοημοσύνης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:


[email protected]

4α. Αντίτιμο αίτησης μέλους

Η μόνη απαιτούμενη εισφορά για τα νέα μέλη είναι η καταβολή του αντίτιμου αίτησης συμμετοχής νέων μελών (€80).

Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ετήσια επαναλαμβανόμενο αντίτιμο συμμετοχής των μελών στην ομάδα.

4β. Αντίτιμο αίτησης ενδιαφερόμενου

Η ΕΛΥΝ έχει καθιερώσει την αποδοχή ενδιαφερομένων για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πετύχει την νοητική επίδοση που αναφέρεται προηγουμένως, αλλά όχι σε κάποια από τις αποδεκτές δοκιμασίες. Η εγγραφή του Ενδιαφερόμενου για την ΕΛΥΝ απαιτεί την καταβολή του αντιτίμου αίτησης ενδιαφερομένου (€80).

Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ετήσια επαναλαμβανόμενο αντίτιμο συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην ομάδα.

4γ. Αντίτιμο αναβάθμισης μέλους

Στην περίπτωση που κάποιος ήδη εγγεγραμμένος ενδιαφερόμενος της ΕΛΥΝ αιτηθεί αργότερα την αναβάθμισή του σε Μέλος της ΕΛΥΝ (δηλαδή έχει πλέον την επιθυμητή επίδοση σε κάποια αποδεκτή δοκιμασία), μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει με την ομάδα και να καταβάλει το αντίτιμο αναβάθμισης Ενδιαφερόμενου σε Μέλος της ΕΛΥΝ (€80).


Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

5α. Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας και στείλτε το αντίτιμο συμμετοχής σε € μέσω PayPal

Ακολούθως, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο συμμετοχής σας στην κοινότητα (μέλος, ενδιαφερόμενος ή αναβάθμιση μέλους) και να καταβάλετε το αντίτιμο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό να διαθέτετε λογαριασμό PayPal.


Για την διασφάλιση της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον διαδικτυακό χώρο του PayPal, όπου και θα πραγματοποιήσετε την καταβολή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα οριστικοποιούνται. Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους συμμετοχής:

Νέο Μέλος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή


Αντίτιμο: €80

Ενδιαφερόμενος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή


Αντίτιμο: €80

Αναβάθμιση

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για τρέχοντες Ενδιαφερόμενους


Αντίτιμο: €80

5β. Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας και στείλτε το αντίτιμο συμμετοχής σε ฿ (bitcoins, BTC) ή κρυπτονομίσματα μέσω CoinPayments

Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος, ενδιαφερόμενος ή αναβαθμιζόμενος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα (€80) με την τρέχουσα αποτίμηση σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.


Για την διασφάλιση της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον διαδικτυακό χώρο του Coinpayments, όπου και θα πραγματοποιήσετε την καταβολή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα οριστικοποιούνται. Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους συμμετοχής:

Νέο Μέλος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή


Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


Νέος Ενδιαφερόμενος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή


Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


Αναβάθμιση

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για τρέχοντες Ενδιαφερόμενους


Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


6. Αποδεκτές Δοκιμασίες

Η κοινότητα δέχεται τις ακόλουθες δοκιμασίες νοημοσύνης. Οι επιδόσεις εκτιμώνται από Ψυχολόγους-Ψυχομετρητές με γνώση και εμπειρία στην εκτίμηση της νοημοσύνης.

Bonnardel 20 (B20), R. Bonnardel
Bonnardel 53 (B53), R. Bonnardel
Bonnardel Addition B. Add 15 (B A15), R. Bonnardel
Bonnardel Test de lois des séries 4-2T (BLS4-2T), R. Bonnardel
Bonnardel Batterie de Tests Verbaux (BV1-2), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension de vocabulaire (BV8), R. Bonnardel
Bonnardel Test d’efficience intellectuelle (BV9), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension de vocabulaire (BV11), R. Bonnardel
Bonnardel Test d’analogie des relations (BV12), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV16), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV17), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV50), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV51), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 1) (B V4), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 2) (B G3), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 3) (B G9 CPM 3), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 4) (B G10), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 5) (B 2C), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 6) (B CV), R. Bonnardel

Cattell Culture Fair Test I (CFT I), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test I + II (CFT I+II), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test II B (CFT II B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test II A+B (CFT II A+B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test III A (CFT III A), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair III A+B (CFT III A+B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test 20 (CFT 20), Raymond Bernard Cattell
Cattell (Verbal), Raymond Bernard Cattell
Cattell (Verbal) Form III B, Raymond Bernard Cattell

Raven’s Advanced Progressive Matrices – Set II (RAPM II), John Carlyle Raven
Raven’s Coloured Progressive Matrices (RCPM), John Carlyle Raven
Raven’s Standard Progressive Matrices (RSPM), John Carlyle Raven

Stanford – Binet Intelligence Scale III LM (SBIS-LM), Alfred Binet
Stanford – Binet Intelligence Scale IV (SBIS-IV), Alfred Binet
Stanford – Binet Intelligence Scale V (SBIS-V), Alfred Binet

Wechsler Adult Intelligence Scale II (Revised) – (WAIS-R), David Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS-III), David Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS-IV), David Wechsler, Pearson Assessment & Information
Wechsler Bellevue Intelligence Scale – Form I (3rd Edition), David Wechsler
Wechsler Bellevue Intelligence Scale – Form II, David Wechsler
Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III), David Wechsler
Wechsler Intelligence Scale for Children IV (WISC-IV), David Wechsler
Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV), David Wechsler, Jack A. Naglieri
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence I (WPPSI), David Wechsler
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence II (Revised) (WPPSI-R), David Wechsler

Hamburg Wechsler Intelligence Test for Adults (HAWIE-R), Verlag Hans Huber
Hamburg Wechsler Intelligenztest für Erwachsene (HAWI-E), Verlag Hans Huber
Hamburg Wechsler Intelligenztest für Kinder – IV (HAWI-K IV), F. Petermann, U. Petermann

Adaptives Intelligenz Diagnostikum 2 (Version 2.2) – (AID 2), Testzentrale.de

Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz (AZUBI-BK), Y. Görlich, H. Schuler
Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz (AZUBI-TH), Y. Görlich, H. Schuler

Berliner Intelligenz Struktur Test (BIS)
Berliner Intelligenzstrukturtest für Jugendliche (BIS-HB)

Bloom Analogies Test


California Test of Mental Maturity (CTMM), California Test Bureau

Cognitive Abilities Test (CogAT), Dr. David F. Lohman

Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI), Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, J.Lee Wiederholt
Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence – Second Edition (CTONI-2), Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, J.Lee Wiederholt

Concept Mastery Test – A (CMT-A), Lewis Madison Terman
Concept Mastery Test – B (CMT-B), Lewis Madison Terman

Daniels Figure Reasoning Test (FRT A & B), J. Daniels, J. Booth

Das Naglieri Cognitive Assessment System (CAS), Jack A. Naglieri, J.P. Das

Differential Ability Scales (DAS), Collin D. Elliot

Eysenck Test, Hans J. Eysenck

Functional Linguistic Communication Inventory (FLCI), Kathryn A. Bayles, Cheryl Tomoeda

General Ability Measure for Adults (GAMA), Jack A. Naglieri, Achilles N. Bardos

Intelligenz Basis Faktoren (IBF), Pearson Assessment & Information GmbH

Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 70 (IST-70)
Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 2000 (IST-2000)
Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 2000R (IST-2000 R)
Intelligenz Struktur Test (IST 2000R – CH – AT)

Kaufman Adolescent & Adult Intelligence Test (KAIT), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) (German version), Melchers P., Preuss U.
Kaufman Brief Intelligence Test, 2nd Edition (KBIT-2), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Test of Educational Achievement (K-TEA), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman

Leiter International Performance Scale – Revised (Leiter-R) (1997)

Matrix Analogies Test (MAT), Jack Naglieri

Miller Analogies Test (MAT), Harcourt Assessment

Multidimensional Aptitude Battery-II (MAB-II), Douglas N. Jackson

Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT) Individual and Multilevel Forms, Jack A. Naglieri

Otis – Alpha test
Otis – Beta test
Otis – Gamma test
Otis – Lennon School Ability Test (OLSAT)
Otis Self-Administering Tests of Mental Ability (OLSAT)
Otis-Lennon Mental Ability Test

Peabody Picture Vocabulary Test I
Peabody Picture Vocabulary Test II (Revised)
Peabody Picture Vocabulary Test III (PPVT-3)


Pintner General Abilities Test, Rudolf Pintner

Primary Test of Nonverbal Intelligence (PTONI), David J. Ehrler, Ronnie L. McGhee

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT)


Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS), Randy W. Kamphaus, Cecil R. Reynolds
Reynolds Intellectual Screening Test (RIST), Randy W. Kamphaus, Cecil R. Reynolds

Slosson Intelligence Test – Revised (SIT-R3)


SON-R 2.5-7, P.J. Tellegen, J.A. Laros, M. Winkel
SON-R 5.5-17, J.Th. Snijders, P.J. Tellegen, J.A. Laros

Test of Nonverbal Intelligence (TONI-3), Linda Brown, Rita J. Sherbenou, Susan K. Johnsen
Test of Nonverbal Intelligence (TONI-4), Linda Brown, Rita J. Sherbenou, Susan K. Johnsen

Thurstone Test of Mental Alertness, L.L. Thurstone, T.G. Thurstone

Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT), Bruce A. Bracken, R. Steve McCallum

Wisconsin Card Sorting Test (Revised), David A. Grant, Esta A. Berg

Wonderlic Personnel Test, Eldon F. Wonderlic

Woodcock-Muñoz Cognitive Ability & Achievement Test Battery / Batería III Woodcock-Muñoz, Richard W. Woodcock, Riverside Publishing
Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities II (WJ II), Richard W. Woodcock, Johnson
Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities III (WJ III), Richard W. Woodcock, Johnson

Wortschatztest Schmidt – Metzler (WST), K.-H. Schmidt, P. Metzler

Admissions Test for Graduate Study in Business (ATGSB), Graduate Management Admission Council (GMAC)

American College Testing (ACT), ACT International

Graduate Management Admission Test (GMAT), Graduate Management Admission Council (GMAC)

Graduate Record Examination (GRE), Educational Testing Service (ETS)

Law School Admission Test (LSAT), Law School Admission Council

National Merit Scholarship Qualifying Test (NMSQT)


Scholastic Aptitude Test (SAT), College Board

US Army General Classification Test (AGCT)
US Navy General Classification Test (NGCT)

FIQURE Test


C-09, Xavier Jouve
Non-Verbal Cognitive Performance Examination (NVCPE), Xavier Jouve
Non-Verbal Cognitive Performance Examination – Revised (NVCP-R), Xavier Jouve
Cerebrals Cognitive Ability Tests (CCAT), Xavier Jouve, Maria Faverio, Michael Woodley, Karin Lindgren, James Watterson
Encephalist R 22, Xavier Jouve
Epreuve de Performance Cognitive (EPC-L), Xavier Jouve
Jouve-Cerebrals Crystallized-Educational Scale (JCCES), Xavier Jouve, Maria Faverio, Michael Woodley, Karin Lindgren, James Watterson
Jouve-Cerebrals Test of Induction (JCTI), Xavier Jouve
MAAN, Xavier Jouve
TLAP, Xavier Jouve
TRI52, Xavier Jouve

Mega test, Ronald Hoeflin (dated before 24 April 1999)
Mega 27, Ronald Hoeflin (dated before 17 November 1999)
Titan Test, Ronald Hoeflin (dated before 24 April 1999)
Ultra Test, Ronald Hoeflin
Hoeflin Power Test, Ronald Hoeflin

A Paranoiac’s Torture, Paul Cooijmans
Analogieën, Paul Cooijmans
Analogies #1, Paul Cooijmans
Analogies (subtest of the Test for Genius – long form), Paul Cooijmans
Associatie, Paul Cooijmans
Association and Analogies (French), Paul Cooijmans
Association and Analogies (German), Paul Cooijmans
Association (subtest of the Test for Genius – long form), Paul Cooijmans
Associative LIMIT Test, Paul Cooijmans
Bonsai Test, Paul Cooijmans
Cartoons of Shock, Paul Cooijmans
Cooijmans Intelligence Test – Form 1, Paul Cooijmans
Cooijmans Intelligence Test – Form 3E, Paul Cooijmans
Cooijmans On-Line Test (COLT), Paul Cooijmans
Cooijmans On-Line Test (COLT) [Two-barreled version], Paul Cooijmans
Daedalus Test, Paul Cooijmans
Evens, Paul Cooijmans
Female Intelligence Test, Paul Cooijmans
Final Test, Paul Cooijmans
Gliaweb Riddled Intelligence Test, Paul Cooijmans
Isis Test, Paul Cooijmans
KIT Intelligence Test, Paul Cooijmans
Laaglandse Aanlegtest, Paul Cooijmans
Low Countries Aptitude Test, Paul Cooijmans
Marathon Test, Paul Cooijmans
Nemesis Test, Paul Cooijmans
Numbers, Paul Cooijmans
Numerical Insight test, Paul Cooijmans
Odds (number series), Paul Cooijmans
Problems In Gentle Slopes (PIGS) of the first degree, Paul Cooijmans
Psychometric Qrosswords, Paul Cooijmans
Qoymans Automatic Test #1, Paul Cooijmans
Qoymans Automatic Test #2, Paul Cooijmans
Qoymans Automatic Test #3, Paul Cooijmans
Qoymans Multiple-Choice #1, Paul Cooijmans
Qoymans Multiple-Choice #2, Paul Cooijmans
Qoymans Multiple-Choice #3, Paul Cooijmans
Qoymans Multiple-Choice #4, Paul Cooijmans
Qoymans Multiple-Choice #5 (Subtest of Reason Behind Multiple-Choice – Revision 2008), Paul Cooijmans
Reason (subtest of Reason Behind Multiple-Choice – Revision 2008), Paul Cooijmans
Reason Behind Multiple-Choice, Paul Cooijmans
Reason Behind Multiple-Choice (Revision 2008), Paul Cooijmans
Sargasso Test, Paul Cooijmans
Space, Time and Hyperspace (spatial section of Test For Genius – Revision 2004), Paul Cooijmans
Spatial Insight Test, Paul Cooijmans
Test For Genius (Long form), Paul Cooijmans
Test For Genius (Revision 2004), Paul Cooijmans
Test For Genius (Short form), Paul Cooijmans
Test For Genius (French), Paul Cooijmans
Test of Shock and Awe, Paul Cooijmans
Test of the Beheaded Man, Paul Cooijmans
Test Voor Genialiteit (Lange versie), Paul Cooijmans
The LAW (Letters And Words), Paul Cooijmans
The Test To End All Tests, Paul Cooijmans
Verbal Insight Test, Paul Cooijmans

ISI-S Associations Test, Jonathan Wai
Numbers n Space, Jonathan Wai
Strict Logic Sequences Examination Form I, Jonathan Wai
Strict Logic Sequences Examination Form II, Jonathan Wai
Strict Logic Spatial Examination 48, Jonathan Wai

Logicaus Strictimanus 24 (LS24), Roberto Lato
Logima Strictica 36 (LS36), Roberto Lato
LS60 (LS36 + LS24), Roberto Lato

Bases & Alphameric Sequencing Examination (BASE), Martin Tobias Lithner
Progressive Matrices & Visual Sequences (PROM-VS), Martin Tobias Lithner
Spatial Pattern Perception & Visual Sequencing (SPP-VS), Martin Tobias Lithner
Visuospatial & Numerical Classification (VINCI), Martin Tobias Lithner
Visuospatial Pattern Recognition (VISPR), Martin Tobias Lithner

Advanced Spatial Intelligence Test (ASIT), Paul Laurent Miranda
Laurent’s Logical Spatial Test (LLST), Paul Laurent Miranda
Moriarty, Paul Laurent Miranda
Pet Rabbit Newton test, Paul Laurent Miranda
Plane&Space&Numbers (PSN), Paul Laurent Miranda
Simplex, Paul Laurent Miranda
Spatial events in the 4th dimension (se4d), Paul Laurent Miranda
Symbolic Test, Paul Laurent Miranda
Universal Pictogram Associations test, Paul Laurent Miranda
X&Y, Paul Laurent Miranda
Z-Neuron test, Paul Laurent Miranda

916, Laurent Dubois
CONCEP-T, Laurent Dubois
HYPER-Test, Laurent Dubois
Power Scale, Laurent Dubois

Einplex, Ivan Ivec
LSHR, Ivan Ivec
LSHR Light, Ivan Ivec
Numerus, Ivan Ivec
Numerus light, Ivan Ivec
Triplex, Ivan Ivec

Algebrica, Mislav Predavec
Anoteleia 44, Mislav Predavec
Esoterica, Mislav Predavec
Hieroglyphica, Mislav Predavec
Mathodica 22, Mislav Predavec
Verba 66, Mislav Predavec
XVLingua, Mislav Predavec

Logical & Spatial Labyrinth (LSL), Luis Enrique Perez Ostoa
Transmutamorphosis, Luis Enrique Perez Ostoa

X-Test, Marco Ripá

X-Test, Lloyd King

W-87, Christopher Harding
Skyscraper, Christopher Harding

Tractatus Logicus 37, Christoffer Collin

Advanced Matrix Test (AMT), Étienne Forsström
Culture Fair Numerical & Spatial Exam (CFNSE), Étienne Forsström

Ekzisto, Bram van Kaathoven
Kvociento, Bram van Kaathoven

Advanced Figure Reasoning Examination I, Patrick Kreander
Advanced Figure Reasoning Examination II, Patrick Kreander
Advanced Figure Reasoning Examination III, Patrick Kreander
Cursus Indicium Logicae Formarumque 36, Patrick Kreander
Cursus Logicae Formarumque 32-4, Patrick Kreander
Cursus Logicae Formarumque 36-4, Patrick Kreander
Exactica, Patrick Kreander
FunIQ, Patrick Kreander
Human Intelligence Test (HIT), Brennan Martin, David Smith, Jason Betts, Patrick Kreander
Logica Exiguus 24 (LE24), Patrick Kreander

ACF-2, Chris Chsioufis
Get-Γ, Chris Chsioufis
MIT-1, Chris Chsioufis

Concurso de Q.I., Carlos Paula Simões
Mental Performance Test, Carlos Paula Simões
Mental Performance Test (short form), Carlos Paula Simões

Analytica, Ladislav Dubravský

Best Of Analogies Test (BOANT), Max Tiefenbacher
Best Of Associations Test (BOAST), Max Tiefenbacher
Genius Test 1, Max Tiefenbacher
Genius Test 2, Max Tiefenbacher
Giant Test, Max Tiefenbacher
Wortschatztest 2, Max Tiefenbacher
Wortschatztest 3, Max Tiefenbacher

Archimedes test, Nik Lygeros
Eureka Test, Nik Lygeros
G Test, Nik Lygeros

Paropraxica Test, Brendan Harris

Sequentum, Ronald Altmann

X-16 Alpha Numerical, Hubert Wee

Alpha Numeric I, Jim Lorrimore
Alpha Numeric II, Jim Lorrimore
Alphabetica I, Jim Lorrimore
Arithmetica I, Jim Lorrimore
Arithmetica II, Jim Lorrimore

Logical Sequences Assessment, Pablo Fernández González

L.h.a.s.s.o.31, Jérôme-Olivier Billet

Mathema, Dr Jason Betts
Lux25, Dr Jason Betts
World Intelligence Test, Dr Jason Betts

Mensa Admission Test, Mensa Society

Mysterium Entrance Exam Part A (Pythagoras Test of Numerical Insight)
Mysterium Entrance Examination 4, Greg A. Grove

ISPE Self-Administered Test, International Society for Philosophical Enquiries (ISPE)

Sigma test, Hindemburg Melão Jr
Sigma test VI, Hindemburg Melão Jr
Sigma Analogy Test, Lloyd King, Petri Widsten
Sigma Associations Test, Petri Widsten

IQ Olympiad tests (upon further evaluation on individual basis)

 

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 26
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1144

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Στηρίξτε την ομάδα

Υποστηρικτές:
 
Νικόλαος Κατέβας

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: