Η Ελληνική Λέσχη Υψηλής Νοημοσύνης καλώς ορίζει καθένα διαθέτει αποδεδειγμένες γνωστικές ικανότητες που αναμένονται μόνο από 1:44 του γενικού πληθυσμού

 

×

1. Έλληνας υπήκοος

Η ΕΛΥΝ δέχεται αιτήσεις για νέα μέλη από οποιονδήποτε είναι Έλληνας υπήκοος και μπορεί να επικοινωνήσει στα Ελληνικά. Η ιστοσελίδα της ομάδας και όλες οι πληροφορίες είναι δημοσιευμένες στα Ελληνικά.

2. Γνωστικές Επιδόσεις

Η συμμετοχή στην ΕΛΥΝ υποστηρίζεται από μια γνωστική επίδοση στο επίπεδο τουλάχιστον της δεύτερης τυπικής απόκλισης πάνω από το μέσο όρο του μη επιλεγμένου γενικού πληθυσμού, δηλαδή:

IQ 130 (με τυπική απόκλιση 15, Wechsler κλίμακα), or
IQ 132 (με τυπική απόκλιση 16, Stanford-Binet κλίμακα), or
IQ 148 (με τυπική απόκλιση 24, Cattell κλίμακα).

3. Εκτίμηση επίδοσης

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ΕΛΥΝ, μπορούν να μας στείλουν ηλεκτρονικά ένα αντίγραφο της επίδοσής τους σε δοκιμασία νοημοσύνης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας:

info@IQsociety.gr

4α. Αντίτιμο αίτησης μέλους

Η μόνη απαιτούμενη εισφορά για τα νέα μέλη είναι η καταβολή του αντίτιμου αίτησης συμμετοχής νέων μελών (€80).

Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ετήσια επαναλαμβανόμενο αντίτιμο συμμετοχής των μελών στην ομάδα.

4β. Αντίτιμο αίτησης ενδιαφερόμενου

Η ΕΛΥΝ έχει καθιερώσει την αποδοχή ενδιαφερομένων για όσους επιθυμούν την συμμετοχή τους στην ομάδα, οι οποίοι έχουν πετύχει την νοητική επίδοση που αναφέρεται προηγουμένως, αλλά όχι σε κάποια από τις αποδεκτές δοκιμασίες. Η εγγραφή του Ενδιαφερόμενου για την ΕΛΥΝ απαιτεί την καταβολή του αντιτίμου αίτησης ενδιαφερομένου (€80).

Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει ετήσια επαναλαμβανόμενο αντίτιμο συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην ομάδα.

4γ. Αντίτιμο αναβάθμισης μέλους

Στην περίπτωση που κάποιος ήδη εγγεγραμμένος ενδιαφερόμενος της ΕΛΥΝ αιτηθεί αργότερα την αναβάθμισή του σε Μέλος της ΕΛΥΝ (δηλαδή έχει πλέον την επιθυμητή επίδοση σε κάποια αποδεκτή δοκιμασία), μπορεί άμεσα να επικοινωνήσει με την ομάδα και να καταβάλει το αντίτιμο αναβάθμισης Ενδιαφερόμενου σε Μέλος της ΕΛΥΝ (€80).

Το αντίτιμο αυτό μπορεί να καταβληθεί με την χρήση οποιασδήποτε χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας μέσω PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό τα νέα μέλη να διαθέτουν λογαριασμό PayPal. Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

5α. Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας και στείλτε το αντίτιμο συμμετοχής σε € μέσω PayPal

Ακολούθως, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο συμμετοχής σας στην κοινότητα (μέλος, ενδιαφερόμενος ή αναβάθμιση μέλους) και να καταβάλετε το αντίτιμο μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ή μέσω λογαριασμού PayPal χωρίς να είναι υποχρεωτικό να διαθέτετε λογαριασμό PayPal.

Για την διασφάλιση της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον διαδικτυακό χώρο του PayPal, όπου και θα πραγματοποιήσετε την καταβολή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα οριστικοποιούνται. Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους συμμετοχής:

Νέο Μέλος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €80

Ενδιαφερόμενος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: €80

Αναβάθμιση

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για τρέχοντες Ενδιαφερόμενους

Αντίτιμο: €80

5β. Επιλέξτε τον τύπο συμμετοχής σας και στείλτε το αντίτιμο συμμετοχής σε ฿ (bitcoins, BTC) ή κρυπτονομίσματα μέσω CoinPayments

Εναλλακτικά το υποψήφιο μέλος, ενδιαφερόμενος ή αναβαθμιζόμενος μπορεί να στείλει το αντίτιμο συμμετοχής του στην ομάδα (€80) με την τρέχουσα αποτίμηση σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα μέσω του Coinpayments.

Για την διασφάλιση της συναλλαγής σας, θα μεταφερθείτε αυτόματα στον διαδικτυακό χώρο του Coinpayments, όπου και θα πραγματοποιήσετε την καταβολή. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από την καταβολή του σχετικού αντιτίμου, δεν θα οριστικοποιούνται. Επιλέξτε από τους ακόλουθους τύπους συμμετοχής:

Νέο Μέλος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


Νέος Ενδιαφερόμενος

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μη αποδεκτή δοκιμασία

Χωρίς προηγούμενη συμμετοχή

Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


Αναβάθμιση

Επίδοση ≧ IQ 132, sd 16
σε μία αποδεκτή δοκιμασία

Για τρέχοντες Ενδιαφερόμενους

Αντίτιμο: τρέχουσα αναλογία €80 σε ฿ (bitcoins, BTC) ή άλλα κρυπτονομίσματα


6. Αποδεκτές Δοκιμασίες (με επιτήρηση ψυχολόγου)

Η κοινότητα δέχεται τις ακόλουθες δοκιμασίες νοημοσύνης. Οι επιδόσεις εκτιμώνται από Ψυχολόγους-Ψυχομετρητές με γνώση και εμπειρία στην εκτίμηση της νοημοσύνης.

Bonnardel 20 (B20), R. Bonnardel
Bonnardel 53 (B53), R. Bonnardel
Bonnardel Addition B. Add 15 (B A15), R. Bonnardel
Bonnardel Test de lois des séries 4-2T (BLS4-2T), R. Bonnardel
Bonnardel Batterie de Tests Verbaux (BV1-2), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension de vocabulaire (BV8), R. Bonnardel
Bonnardel Test d’efficience intellectuelle (BV9), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension de vocabulaire (BV11), R. Bonnardel
Bonnardel Test d’analogie des relations (BV12), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV16), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV17), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV50), R. Bonnardel
Bonnardel Test de compréhension verbale (BV51), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 1) (B V4), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 2) (B G3), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 3) (B G9 CPM 3), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 4) (B G10), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 5) (B 2C), R. Bonnardel
Bonnardel Test de célérité perceptive et mentale (CPM 6) (B CV), R. Bonnardel

Cattell Culture Fair Test I (CFT I), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test I + II (CFT I+II), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test II B (CFT II B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test II A+B (CFT II A+B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test III A (CFT III A), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair III A+B (CFT III A+B), Raymond Bernard Cattell
Cattell Culture Fair Test 20 (CFT 20), Raymond Bernard Cattell
Cattell (Verbal), Raymond Bernard Cattell
Cattell (Verbal) Form III B, Raymond Bernard Cattell

Raven’s Advanced Progressive Matrices – Set II (RAPM II), John Carlyle Raven
Raven’s Coloured Progressive Matrices (RCPM), John Carlyle Raven
Raven’s Standard Progressive Matrices (RSPM), John Carlyle Raven

Stanford – Binet Intelligence Scale III LM (SBIS-LM), Alfred Binet
Stanford – Binet Intelligence Scale IV (SBIS-IV), Alfred Binet
Stanford – Binet Intelligence Scale V (SBIS-V), Alfred Binet

Wechsler Adult Intelligence Scale II (Revised) – (WAIS-R), David Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale III (WAIS-III), David Wechsler
Wechsler Adult Intelligence Scale IV (WAIS-IV), David Wechsler, Pearson Assessment & Information
Wechsler Bellevue Intelligence Scale – Form I (3rd Edition), David Wechsler
Wechsler Bellevue Intelligence Scale – Form II, David Wechsler
Wechsler Intelligence Scale for Children III (WISC-III), David Wechsler
Wechsler Intelligence Scale for Children IV (WISC-IV), David Wechsler
Wechsler Nonverbal Scale of Ability (WNV), David Wechsler, Jack A. Naglieri
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence I (WPPSI), David Wechsler
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence II (Revised) (WPPSI-R), David Wechsler

Hamburg Wechsler Intelligence Test for Adults (HAWIE-R), Verlag Hans Huber
Hamburg Wechsler Intelligenztest für Erwachsene (HAWI-E), Verlag Hans Huber
Hamburg Wechsler Intelligenztest für Kinder – IV (HAWI-K IV), F. Petermann, U. Petermann

Adaptives Intelligenz Diagnostikum 2 (Version 2.2) – (AID 2), Testzentrale.de

Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz (AZUBI-BK), Y. Görlich, H. Schuler
Arbeitsprobe zur berufsbezogenen Intelligenz (AZUBI-TH), Y. Görlich, H. Schuler

Berliner Intelligenz Struktur Test (BIS)
Berliner Intelligenzstrukturtest für Jugendliche (BIS-HB)

Bloom Analogies Test

California Test of Mental Maturity (CTMM), California Test Bureau

Cognitive Abilities Test (CogAT), Dr. David F. Lohman

Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence (CTONI), Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, J.Lee Wiederholt
Comprehensive Test of Nonverbal Intelligence – Second Edition (CTONI-2), Donald D. Hammill, Nils A. Pearson, J.Lee Wiederholt

Concept Mastery Test – A (CMT-A), Lewis Madison Terman
Concept Mastery Test – B (CMT-B), Lewis Madison Terman

Daniels Figure Reasoning Test (FRT A & B), J. Daniels, J. Booth

Das Naglieri Cognitive Assessment System (CAS), Jack A. Naglieri, J.P. Das

Differential Ability Scales (DAS), Collin D. Elliot

Eysenck Test, Hans J. Eysenck

Functional Linguistic Communication Inventory (FLCI), Kathryn A. Bayles, Cheryl Tomoeda

General Ability Measure for Adults (GAMA), Jack A. Naglieri, Achilles N. Bardos

Intelligenz Basis Faktoren (IBF), Pearson Assessment & Information GmbH

Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 70 (IST-70)
Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 2000 (IST-2000)
Intelligenz Struktur Test nach Amthauer 2000R (IST-2000 R)
Intelligenz Struktur Test (IST 2000R – CH – AT)

Kaufman Adolescent & Adult Intelligence Test (KAIT), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) (German version), Melchers P., Preuss U.
Kaufman Brief Intelligence Test, 2nd Edition (KBIT-2), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman
Kaufman Test of Educational Achievement (K-TEA), Alan S. Kaufman, Nadeen L. Kaufman

Leiter International Performance Scale – Revised (Leiter-R) (1997)

Matrix Analogies Test (MAT), Jack Naglieri

Miller Analogies Test (MAT), Harcourt Assessment

Multidimensional Aptitude Battery-II (MAB-II), Douglas N. Jackson

Naglieri Nonverbal Ability Test (NNAT) Individual and Multilevel Forms, Jack A. Naglieri

Otis – Alpha test
Otis – Beta test
Otis – Gamma test
Otis – Lennon School Ability Test (OLSAT)
Otis Self-Administering Tests of Mental Ability (OLSAT)
Otis-Lennon Mental Ability Test

Peabody Picture Vocabulary Test I
Peabody Picture Vocabulary Test II (Revised)
Peabody Picture Vocabulary Test III (PPVT-3)

Pintner General Abilities Test, Rudolf Pintner

Primary Test of Nonverbal Intelligence (PTONI), David J. Ehrler, Ronnie L. McGhee

Rey Complex Figure Test and Recognition Trial (RCFT)

Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS), Randy W. Kamphaus, Cecil R. Reynolds
Reynolds Intellectual Screening Test (RIST), Randy W. Kamphaus, Cecil R. Reynolds

Slosson Intelligence Test – Revised (SIT-R3)

SON-R 2.5-7, P.J. Tellegen, J.A. Laros, M. Winkel
SON-R 5.5-17, J.Th. Snijders, P.J. Tellegen, J.A. Laros

Test of Nonverbal Intelligence (TONI-3), Linda Brown, Rita J. Sherbenou, Susan K. Johnsen
Test of Nonverbal Intelligence (TONI-4), Linda Brown, Rita J. Sherbenou, Susan K. Johnsen

Thurstone Test of Mental Alertness, L.L. Thurstone, T.G. Thurstone

Universal Nonverbal Intelligence Test (UNIT), Bruce A. Bracken, R. Steve McCallum

Wisconsin Card Sorting Test (Revised), David A. Grant, Esta A. Berg

Wonderlic Personnel Test, Eldon F. Wonderlic

Woodcock-Muñoz Cognitive Ability & Achievement Test Battery / Batería III Woodcock-Muñoz, Richard W. Woodcock, Riverside Publishing
Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities II (WJ II), Richard W. Woodcock, Johnson
Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities III (WJ III), Richard W. Woodcock, Johnson

Wortschatztest Schmidt – Metzler (WST), K.-H. Schmidt, P. Metzler

Σύνοψη της ΕΛΥΝ

ΕΛΥΝ Ίδρυση: 01/01/2014
Επίδοση: IQ 132, σ 16
Τυπικές αποκλίσεις: 2
Εκατ. Κλίμακα: 97.7
Σπανιότητα: 1 : 44

Μέλη: 24
Ενδιαφερόμενοι: 1
Κάλυψη: 1056

Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί

 
 

Κοινωνικοποίηση

Γιατί μας τιμούν οι φίλοι μας

/ Free WordPress Plugins and WordPress Themes by Silicon Themes. Join us right now!

Εγγραφή στο newsletter μας

Συμπληρώστε το email σας: